Laura A. Henry

Henry, A. Laura profesorica je uprave i pravnih studija na Bowdoin Koledžu u Brunswicku, Maine. Njena se istraživanja bave postsovjetskom transfromacijom Rusije s naglaskom na civilno društvo, građanski aktivizam i okolišne politike. U koaturstvu s Lisom McIntosh Sundstrom objavila je Bringing Global Governance Home: NGO Mediation in BRICS States (Oxford, 2021), te autorica Red to Green: Environmental Activism in Post-Soviet Russia (Cornell, 2010). Kourednica je publikacije Russian Civil Society: A Critical Assessment (M.E. Sharpe, 2006). Njeni su radovi objavljivani, među ostalim i u časopisima Environmental Politics, Global Environmental Politics, Post-Soviet Affairs, Europe-Asia Studies. Saradnica je Fondacije Watson i Fulbrightova stipendistica.