Marijana Nikolić

Marijana Nikolić je vanredna profesorica i zaposlenica na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autorica je knjiga Bosanski uzusi u jeziku Skendera Kulenovića (2015.) i Rječnik frazema bosankoga jezika (2019.) u koautorstvu s Ahmetom Kasumovićem i većeg broja naučnih članaka. Učestvovala je na više međunarodnih skupova i objavljivala naučne i stručne radove iz lingvistike u bosanskohercegovačkim i inostranim publikacijama. Uključena je u brojne međunarodne i domaće naučno-istraživačke projekte.